Jak uniknąć kary za brak OC?

Polski system ubezpieczeń przewiduje ich dwa rodzaje: ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Do pierwszej grupy zalicza się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów i rolników. Jeżeli obowiązek zawarcia takiej polisy nie zostanie przez nas spełniony, możemy otrzymać finansową karę za brak OC.

Do kogo skierowane są ubezpieczenia obowiązkowe?

Aby rozwinąć temat kary za brak OC, należy początkowo scharakteryzować, kto jest zobowiązany do jego zawarcia. Wśród tych osób wyróżnia się dwie grupy:

  • rolników: zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych OC rolnika są zobowiązani zawrzeć osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami gospodarstwa rolnego. Konieczne jest jednak posiadanie powyżej 1 ha pola. Obszar gospodarstwa nie ma znaczenia w odniesieniu do rolników, którzy prowadzą produkcję rolną, w tym m.in. zajmują się hodowlą zwierząt;
  • posiadaczy pojazdów mechanicznych: każdy właściciel/współwłaściciel pojazdów, które podlegają rejestracji, w tym również przyczepek, naczep, skuterów, jest zobowiązany do posiadania ważnej polisy OC. Co do zasady powinna być ona zawarta najpóźniej w dniu rejestracji samochodu. Wyjątki w tym przypadku stanowią m.in. pojazdy sprowadzane z zagranicy czy pojazdy historyczne.

W jakich przypadkach można uniknąć kary?

Jeżeli znajdujemy się w jednej z dwóch przedstawionych powyżej grup ciąży na nas obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC. Na straży jego przestrzegania stoi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który dzięki specjalnej bazie i wyliczeniom algorytmu ma dużą skuteczność w poszukiwaniu luk w okresach ubezpieczenia. Jeżeli zweryfikuje taką przerwę, wysłane jest do nas pismo z informacją o nałożeniu kary, informacji, za jaki okres jest przyznana oraz jej wysokości. Zdarzają się przypadki, że została ona nałożona niesłusznie. Sytuacja taka może wystąpić, gdy:

  • We wskazanym okresie posiadaliśmy ważną polisę OC. Wówczas odpowiedni dokument należy przesłać na wskazany w decyzji adres. Po zweryfikowaniu prawdziwości tej informacji kara za brak OC zostanie anulowana;
  • We wskazanym okresie nie byliśmy zobowiązani do posiadania ważnej polisy OC. Może być to w przypadku, np. kradzieży samochodu lub jego sprzedaży.

Odwołanie od decyzji o nałożeniu kary

Otrzymanie decyzji o nałożeniu kary za brak OC nie jest jeszcze ostatnim “wyrokiem”. Mamy bowiem możliwość odwołania się od niej. Jeżeli wykażemy i udowodnimy, że znajdujemy się w trudnej sytuacji finansowej, UFG ma możliwość:

  • Anulowania kary;
  • Zmniejszenia jej wysokości;
  • Przesunięcia terminy jej płatności;
  • Rozłożenia jej płatności na raty (jest to szczególnie dobre w przypadku nałożenia najwyższej kary).

Ważne jest, aby do odwołania dołączyć wszystkie dokumenty, które potwierdzają zaistnienie danej sytuacji. Na przesłanie takiego pisma mamy 30 dni! 

 

 

Kara za brak ubezpieczenia OC w 2022 r.

Działający w Polsce system ubezpieczeniowy nakłada na właścicieli samochodów obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W przypadku jego niespełnienia nakładana jest kara za brak OC (superpolisa.pl).

Kto stoi na straży przestrzegania obowiązku ubezpieczenia OC?

Nad wypełnieniem obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC czuwa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Uznawany za instytucję chroniącą interesy uczestników ruchu drogowego stoi na straży przestrzegania przepisów w tym zakresie, ale i w razie konieczności wypłaty należytego odszkodowania. W przypadku konieczności nałożenia kary za brak OC nie ma on dowolności w ustalaniu jej wysokości, trybu nakładania, jak również dochodzenia. Kwestie te zostały szczegółowo ustalone w przepisach ustawy z 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK.

Kary za brak OC samochodowego

Otrzymanie pisma z UFG, nakładające karę za brak ważnej polisy, jest równoznaczne z wątpliwością spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC we wskazanym w dokumencie okresie. Możliwością uniknięcia kary za brak OC jest jedynie przedstawienie dokumentu potwierdzające, że taka sytuacja nie miała miejsce. W takim przypadku zostanie ona anulowana. Jeżeli jednak w tym okresie nie mieliśmy ważnej polisy, musimy liczyć się z konsekwencjami finansowymi. Ich wartość z roku na rok ulega zmianie. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju pojazdu, okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli. W związku z tym, kary za brak OC w 2022 r. kształtują się na następującym poziomie:

  • w przypadku braku OC dla samochodów osobowych:
  • do 3 dni: 1 200 zł;
  • od 4 do 14 dni: 3 010 zł;
  • powyżej 14 dni: 6 020 zł;
  • w przypadku braku OC dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów:
  • do 3 dni: 1 810 zł;
  • powyżej 14 dni: 9 030 zł;
  • w przypadku braku OC dla pozostałych pojazdów:
  • do 3 dni: 200 zł;
  • od 4 do 14 dni: 500 zł;
  • powyżej 14 dni: 1 000 zł.

Kara za brak OC rolnika

Często zapominanym, ale obowiązkowym ubezpieczeniem OC jest OC rolnika. Przepisy prawa nakładają na osoby mające w posiadaniu powyżej 1ha pola konieczność zawarcia takiej polisy. Za jej brak UFG przewiduje karę, ale wysokość nie jest uzależniona od czasu nieposiadania takiego ubezpieczenia, ani innych czynników. Obecnie wynosi ona 300 zł, a więc w stosunku do roku ubiegłego została podniesiona o 20 zł.

W przypadku unikania poniesienia odpowiedzialności za brak polisy OC, opłata ściągana będzie zgodnie z procedurami administracyjnymi. W sprawę zostanie więc zaangażowany Urząd Skarbowy, który na drodze postępowania egzekucyjnego będzie dochodzić tego roszczenia.

 

 

 

Ile wynosi kara za brak OC w 2022 roku?

Właściciele pojazdów, którzy nie wykupili obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2022 roku, muszą liczyć się ze znacznie większymi karami za jego brak, niż miało to miejsce w 2021 roku. Podwyżka wynika przede wszystkim ze zwiększenie poziomu płacy minimalnej, która teraz wynosi 3010 zł brutto. Na wysokość kary ma również wpływ rodzaj zarejestrowanego pojazdu, a także liczba dni bez aktualnej polisy.

Kara w poszczególnych przypadkach

Kara za brak OC uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju posiadanego pojazdu (https://superpolisa.pl/faq/jaka-kara-za-brak-oc/). Samochód osobowy, który notuje brak polisy do trzech dni zapłaci 1200 zł, samochód ciężarowy za analogiczny czas będzie musiał zapłacić już 1810 zł, natomiast motocykl 200 zł. Kiedy brak ważnego OC kształtuje się w przedziale czasowym od 4 do 14 dni, to posiadacz samochodu osobowego musi liczyć się z sankcją wynoszącą 3010 zł, samochodu ciężarowego 4520 zł, natomiast motocykla 500 zł. Najbardziej bolesna jest kara za brak oc powyżej 14 dni. Właściciel pojazdu osobowego zapłaci za przerwę 6020 zł, samochodu ciężarowego 9030 zł, a motocykla 1000 zł.

Teoretycznie kara za brak OC może być konieczna do zapłacenia wielokrotnie. Wszystko zależy oczywiście od liczby posiadanych pojazdów, które są zobligowane do posiadania polisy OC oraz od daty przeprowadzonej kontroli.

Jak uniknąć kary?

W niektórych przypadkach kara za brak OC może nie zostać naliczona. W tym celu należy jednak zadbać o zachowanie kilku, konkretnych terminów. Przede wszystkim w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, należy wykazać w UFG, że samochód w danym zakresie czasowym był ubezpieczony, a błąd wynika z fałszywej informacji od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli samochód został na przykład skradziony, należy przedłożyć stosowną dokumentację, że w danym zakresie czasowym nie byliśmy zobowiązani do zapłaty za polisę oc. Podobnie sprawa się ma w przypadku sprzedaży samochodu. Jeśli UFG narzuca nam karę za brak polisy, to konieczne jest przedstawienie dowodu zbycia takiego auta, na przykład poprzez przekazanie faktury lub umowy kupna-sprzedaży, a także dowodu ważnej polisy ubezpieczeniowej w dniu sprzedaży samochodu. Takie dokumenty warto jest więc zachować po dokonanej transakcji, właśnie po to, by w razie konieczności móc je przedłożyć w stosownym urzędzie i nie być narażonym na sankcje finansowe, wynikające z braku posiadania ważnej polisy OC.

Jeśli mamy trudną sytuację finansową można wystąpić do UFG o umorzenie kary, przesunięcie terminu spłaty lub rozłożenie kary na dogodne raty.

 

Close