Kara za brak ubezpieczenia OC w 2022 r.

Działający w Polsce system ubezpieczeniowy nakłada na właścicieli samochodów obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W przypadku jego niespełnienia nakładana jest kara za brak OC (superpolisa.pl).

Kto stoi na straży przestrzegania obowiązku ubezpieczenia OC?

Nad wypełnieniem obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC czuwa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Uznawany za instytucję chroniącą interesy uczestników ruchu drogowego stoi na straży przestrzegania przepisów w tym zakresie, ale i w razie konieczności wypłaty należytego odszkodowania. W przypadku konieczności nałożenia kary za brak OC nie ma on dowolności w ustalaniu jej wysokości, trybu nakładania, jak również dochodzenia. Kwestie te zostały szczegółowo ustalone w przepisach ustawy z 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK.

Kary za brak OC samochodowego

Otrzymanie pisma z UFG, nakładające karę za brak ważnej polisy, jest równoznaczne z wątpliwością spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC we wskazanym w dokumencie okresie. Możliwością uniknięcia kary za brak OC jest jedynie przedstawienie dokumentu potwierdzające, że taka sytuacja nie miała miejsce. W takim przypadku zostanie ona anulowana. Jeżeli jednak w tym okresie nie mieliśmy ważnej polisy, musimy liczyć się z konsekwencjami finansowymi. Ich wartość z roku na rok ulega zmianie. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju pojazdu, okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli. W związku z tym, kary za brak OC w 2022 r. kształtują się na następującym poziomie:

 • w przypadku braku OC dla samochodów osobowych:
 • do 3 dni: 1 200 zł;
 • od 4 do 14 dni: 3 010 zł;
 • powyżej 14 dni: 6 020 zł;
 • w przypadku braku OC dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów:
 • do 3 dni: 1 810 zł;
 • powyżej 14 dni: 9 030 zł;
 • w przypadku braku OC dla pozostałych pojazdów:
 • do 3 dni: 200 zł;
 • od 4 do 14 dni: 500 zł;
 • powyżej 14 dni: 1 000 zł.

Kara za brak OC rolnika

Często zapominanym, ale obowiązkowym ubezpieczeniem OC jest OC rolnika. Przepisy prawa nakładają na osoby mające w posiadaniu powyżej 1ha pola konieczność zawarcia takiej polisy. Za jej brak UFG przewiduje karę, ale wysokość nie jest uzależniona od czasu nieposiadania takiego ubezpieczenia, ani innych czynników. Obecnie wynosi ona 300 zł, a więc w stosunku do roku ubiegłego została podniesiona o 20 zł.

W przypadku unikania poniesienia odpowiedzialności za brak polisy OC, opłata ściągana będzie zgodnie z procedurami administracyjnymi. W sprawę zostanie więc zaangażowany Urząd Skarbowy, który na drodze postępowania egzekucyjnego będzie dochodzić tego roszczenia.

 

 

 

Close