Jak uniknąć kary za brak OC?

Polski system ubezpieczeń przewiduje ich dwa rodzaje: ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Do pierwszej grupy zalicza się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów i rolników. Jeżeli obowiązek zawarcia takiej polisy nie zostanie przez nas spełniony, możemy otrzymać finansową karę za brak OC.

Do kogo skierowane są ubezpieczenia obowiązkowe?

Aby rozwinąć temat kary za brak OC, należy początkowo scharakteryzować, kto jest zobowiązany do jego zawarcia. Wśród tych osób wyróżnia się dwie grupy:

  • rolników: zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych OC rolnika są zobowiązani zawrzeć osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami gospodarstwa rolnego. Konieczne jest jednak posiadanie powyżej 1 ha pola. Obszar gospodarstwa nie ma znaczenia w odniesieniu do rolników, którzy prowadzą produkcję rolną, w tym m.in. zajmują się hodowlą zwierząt;
  • posiadaczy pojazdów mechanicznych: każdy właściciel/współwłaściciel pojazdów, które podlegają rejestracji, w tym również przyczepek, naczep, skuterów, jest zobowiązany do posiadania ważnej polisy OC. Co do zasady powinna być ona zawarta najpóźniej w dniu rejestracji samochodu. Wyjątki w tym przypadku stanowią m.in. pojazdy sprowadzane z zagranicy czy pojazdy historyczne.

W jakich przypadkach można uniknąć kary?

Jeżeli znajdujemy się w jednej z dwóch przedstawionych powyżej grup ciąży na nas obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC. Na straży jego przestrzegania stoi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który dzięki specjalnej bazie i wyliczeniom algorytmu ma dużą skuteczność w poszukiwaniu luk w okresach ubezpieczenia. Jeżeli zweryfikuje taką przerwę, wysłane jest do nas pismo z informacją o nałożeniu kary, informacji, za jaki okres jest przyznana oraz jej wysokości. Zdarzają się przypadki, że została ona nałożona niesłusznie. Sytuacja taka może wystąpić, gdy:

  • We wskazanym okresie posiadaliśmy ważną polisę OC. Wówczas odpowiedni dokument należy przesłać na wskazany w decyzji adres. Po zweryfikowaniu prawdziwości tej informacji kara za brak OC zostanie anulowana;
  • We wskazanym okresie nie byliśmy zobowiązani do posiadania ważnej polisy OC. Może być to w przypadku, np. kradzieży samochodu lub jego sprzedaży.

Odwołanie od decyzji o nałożeniu kary

Otrzymanie decyzji o nałożeniu kary za brak OC nie jest jeszcze ostatnim “wyrokiem”. Mamy bowiem możliwość odwołania się od niej. Jeżeli wykażemy i udowodnimy, że znajdujemy się w trudnej sytuacji finansowej, UFG ma możliwość:

  • Anulowania kary;
  • Zmniejszenia jej wysokości;
  • Przesunięcia terminy jej płatności;
  • Rozłożenia jej płatności na raty (jest to szczególnie dobre w przypadku nałożenia najwyższej kary).

Ważne jest, aby do odwołania dołączyć wszystkie dokumenty, które potwierdzają zaistnienie danej sytuacji. Na przesłanie takiego pisma mamy 30 dni! 

 

 

Close